Kurso L3 turinys

1. Buhalterinės apskaitos pradmenys ir principai
- pagrindinės buhalterinės apskaitos sąvokos ir principai
- buhalterinės apskaitos dvejybinio įrašo principas
- pirminės apskaitos knygos
- „T“ formos didžiosios knygos sąskaitos
- pagrindinės buhalterinės apskaitos knygos ir
- tarpinio balanso sudarymas pagal pagrindinių buhalterinės apskaitos knygų sąskaitas
- praktinės užduotys
 

2. Buhalterinės apskaitos klaidų taisymas
- tarpinis balansas ir klaidų aptikimas
- praleidimo klaida
- atlikimo klaida
- principinė klaida
- kompensuojamoji klaida ir kt.
- klaidų taisymo atspindėjimas žurnale
- praktinės užduotys
 

3. Buhalterinių klaidų šalinimas
- pereinamųjų sumų sąskaitos naudojimas
- buhalterijos klaidų taisymo įrašai žurnale
- pereinamųjų sumų sąskaitos skirtumo apskaita apskaitos knygoje po klaidos ištaisymo
- neto pajamų koregavimas po klaidų ištaisymo
- praktinės užduotys
 

4. Pajamų ir išlaidų straipsnių paskirstymas
- einamosios ir kapitalinės pajamos
- einamosios ir kapitalinės išlaidos
- sveiko proto principas skirstant išlaidas į kapitalines ir einamąsias
- kapitalinių ir einamųjų pajamų bei išlaidų duomenų naudojimas rengiant finansinę atskaitomybę
- pelno skaičiavimas
- praktinės užduotys
 

5. Atsargų apskaita buhalterinėje apskaitoje
- sandėlio knygos funkcijos ir rengimas
- sandėlio apskaitos kortelės funkcijos ir rengimas
- atsargų įvertinimas, taikant šiuos metodus:
- FIFO metodas
- svertinio kainų vidurkio nustatymo metodas
- skirtingų atsargų vertinimo metodų poveikis ūkinės veiklos rezultatui
- atsargų pirkimo kaina ir antkainis
- koreguojamoji realizacijos kaina
- atsargų likučio nustatymas laikotarpio pabaigoje
- realizuotų atsargų savikainos nustatymas
- prekybos sąskaita, pelnas ar nuostolis
 

6. Nusidėvėjimo apskaita buhalterinėje apskaitoje
- nusidėvėjimo skaičiavimo principai ir faktoriai
- tiesinis nusidėvėjimo skaičiavimo metodas
- regresinis nusidėvėjimo skaičiavimo metodas
- nusidėvėjimo skaičiavimas imant pilnus metus ar mėnesį
- pagrindinės priemonės įsigijimas, nusidėvėjimo skaičiavimas,
įrašymas į žurnalą ir didžiosios knygos sąskaitas
- praktinės užduotys
 

7. Pagrindinių priemonių išėmimas - koregavimas
- pagrindinių priemonių išėmimas
- taisymas ir atspindėjimas žurnale
- pagrindinių priemonių išėmimo pelno ir nuostolių skaičiavimas
- praktinės užduotys
 

8. Pagrindinių priemonių apskaitos registrai
- pagrindinių priemonių apskaitos registrų tvarkymas
- pagrindinių priemonių įsigijimas, nusidėvėjimo skaičiavimas, išėmimas ir atspindėjimas pagrindinių priemonių apskaitos registruose
- pagrindinių priemonių apskaitos registrų naudojimas tikrinant operacijas, susijusias su kapitalinėmis sąnaudomis ir pagrindinių priemonių išėmimu
- praktinės užduotys
 

9. Išankstinių mokėjimų ir sankaupų koregavimas
- išankstinių mokėjimų ir sankaupų skaičiavimas pajamų ir išlaidų straipsniams
- pagrindinio buhalterinės apskaitos principo – suderinimo principo – taikymas
- išankstinių mokėjimų ir sankaupų reguliavimas
- pelno arba nuostolio skaičiavimas
- praktinės užduotys
 

10. Beviltiškų ir abejotinų skolų koregavimas
- beviltiškos ir abejotinos skolos
- abejotinų skolų rezervo suformavimas
- beviltiškų skolų nurašymas
- praktinės užduotys
 

11. Kreditų kontrolė
- kliento kreditingumo patikrinimas ir kredito limito nustatymas prieš suteikiant kredito sąlygas
- kreditų kontrolės teisinių aspektų išmanymas, įskaitant Prekybinių rekomendacijų agentūrą, Bankinių rekomendacijų agentūrą ir Kreditinių rekomendacijų agentūrą, kaip informacijos šaltinį siekiant nustatyti potencialaus pirkėjo kreditingumą
- skolų stebėjimui, kontrolei ir grąžinimui būtinas procesas
- laiku atliekamo skolos sumokėjimo ir grąžinimo svarbos pripažinimas
- praktinės užduotys
 

12. Periodinės finansinės atskaitomybės rengimas
- individualios prekybos įmonės finansinės atskaitomybės rengimas vertikaliąja forma, remiantis finansinių ataskaitų (prekybos ataskaitos, pelno ir nuostolių ataskaitos bei balanso) sąskaitų likučiais
- finansinių ataskaitų koregavimas šiais atžvilgiais:
- atsargų sąskaitų likučiai
- išankstiniai mokėjimai ir rezervai
- pagrindinių priemonių nusidėvėjimas
- beviltiškos skolos ir abejotinų skolų rezervai
- prekybos ataskaita
- pelno ir nuostolių ataskaita
- balansas
- praktinės užduotys
 

13. Įvedimas į bendriją
- pagrindiniai bendrijos sutarties reikalavimai (1890 metų), susiję su teisėmis ir prievolėmis bei pelno paskirstymu
- kapitalo sąskaita ir individualių bendrijos narių einamoji sąskaita
- bendrijos sutartyje numatytų reikalavimų sąskaitos skaičiavimas
- baigiamųjų bendrijos sąskaitų rengimas vertikaliąja forma ir atsargų sąskaitos likučio laikotarpio pabaigoje, rezervų ir išankstinių mokėjimų, pagrindinių priemonių nusidėvėjimo, taip pat beviltiškų skolų ir abejotinų skolų rezervų koregavimas
- praktinės užduotys
 

14. Partnerystės
- pagrindiniai 1980 metų Partnerystės įstatymo reikalavimai, susiję su partnerių teisėmis ir dalyvavimu pelne
- aplinkybės, kurioms esant galima rekomenduoti sudaryti partnerystės sutartį
- partnerystės baigiamosios atskaitomybės parengimas vertikaliuoju formatu
- partnerystės sudėties pasikeitimas
- dalykinės reputacijos (Goodwill) apskaita pasikeitus partnerystės sudėčiai
- praktinės užduotys
 

15. Klubai/draugijos (neprekybinės organizacijos)
- klubo arba draugijos narių rezervinio fondo skaičiavimas metų pradžioje
- kapitalinių ir einamųjų pajamų bei išlaidų sąskaitos apdorojimas remiantis informacija apie pinigines įplaukas ir mokėjimus
- pajamų ir išlaidų ataskaitos bei balanso rengimas remiantis informacija apie pinigines įplaukas ir mokėjimus
- praktinės užduotys


16. Nepilni apskaitos įrašai
- verslo savininko pirminio kapitalo įnašo skaičiavimas remiantis nepilnais duomenimis
- kapitalinių ir einamųjų pajamų bei išlaidų sąskaitų skirtumai remiantis informacija apie mokėjimus ir įplaukas
- savininko pirkimų, pardavimų, išlaidų ir išėmimų sumos skaičiavimas remiantis nepilnais duomenimis
- prekybos sąskaitos, pelno ir nuostolių sąskaitos bei balanso sudarymas remiantis informacija apie įplaukas ir mokėjimus, atliekant atitinkamus koregavimus
- papildomos lentelės nepilnų duomenų pagrindu sudarytų sąskaitų palaikymui
- praktinės užduotys
 

17. Išplėstinis tarpinis balansas
- išplėstinio tarpinio balanso naudojimas
- išplėstinio tarpinio balanso rengimas remiantis duota informacija
- sąskaitų likučių perkėlimas į pelno ir nuostolių ataskaitą, individualaus verslininko balansas
- pelno ir nuostolių skaičiavimas
- praktinės užduotys