Kurso L4 turinys

1. bendroji informacija apie ribotos atsakomybės bendroves

- ribotos atsakomybės koncepcijos esmė
- ribotos atsakomybės bendrovės teisinis statusas
- ribotos atsakomybės bendrovių tipai: viešoji ir privačioji ribotos atsakomybės bendrovė
- pagrindiniai ribotos atsakomybės bendrovės privalumai ir skirtumai lyginant su kitų tipų organizacijomis
- ribotos atsakomybės bendrovės formavimo procesas, su šio tipo bendrovių įkūrimu susijusios procedūros ir dokumentų turinys
- akcijų emisijos prospektas
- steigimo sutartis
- bendrovės įstatai
 

2. Ribotos atsakomybės bendrovės kapitalo struktūra

- paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų charakteristikos ir pagrindiniai skirtumai
- akcinio kapitalo sąvoka
- įstatinis kapitalas
- išleistas akcinis kapitalas
- paskelbtas akcinis kapitalas
- nepareikalautas akcinis kapitalas
- apmokėtas kapitalas
- emisijos pajamos (akcijų premija)
- lengvatinė akcijų emisija
- teisių įsigyti akcijas emisija
- skirtumai tarp akcijų ir obligacijų, kaip kapitalo pritraukimo šaltinių
- obligacijų turėtojams išmokamos palūkanos ir akcininkams mokami dividendai
- rezervai, kapitaliniai ir einamieji rezervai (rezervinis pelno fondas)
- praktinės užduotys
 

3. Ribotos atsakomybės bendrovių finansinės atskaitomybės rengimas (vidaus naudojimui): Pelno ir nuostolių ataskaita

- finansinės atskaitomybės rengimas pagal TFAS
- pelno ir nuostolių ataskaita vidaus naudojimui
- bendrosios ūkio išlaidos
- bendrovės direktorių atlygiai
- auditorių atlygiai
- finansinės išlaidos (finansavimo sąnaudos)
- pelno mokesčio išlaidos
- pelno paskirstymas
- praktinės užduotys
 

4. Ribotos atsakomybės bendrovių finansinės atskaitomybės rengimas (vidaus naudojimui): Balansas

- pagal TFAS parengtas balansas
- aktyvai, kapitalas ir įsipareigojimai
- taisymų atspindėjimas balanse
- sumokėtų ir priskaičiuotų palūkanų už skolinius įsipareigojimus bei išmokėtų tarpinių dividendų skaičiavimas ir atspindėjimas apskaitoje
- metų pabaigoje priskaitomo įmonių pelno mokesčio apskaita, šio mokesčio permokos ir nepriemokos už praėjusį ataskaitinį laikotarpį apskaita
- praktinės užduotys
 

5. Norminio reguliavimo pagrindai

- norminio reguliavimo būtinumas ir pagrindinių įstatymų, susijusių su finansinės atskaitomybės rengimu bei teikimu, šaltinių nustatymas
- finansinės atskaitomybės rengimas pagal tarptautinius standartus
- tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų rengimas ir publikavimas
- galiojančiuose įstatymuose numatyti apskaitos principai (buhalterinės koncepcijos)
- veiklos tęstinumo prielaida,
- pateikimo nuoseklumas,
- atsargumas,
- apskaita priskaitymų metodu,
- atskiras finansinės atskaitomybės straipsnių vertinimas,
- teisingas ir objektyvus bendrovės veiklos rezultatų pateikimas.
 

6. Koncepciniai pagrindai

- koncepcinių pagrindų skyriai:
- finansinės atskaitomybės tikslas
- pamatinės prielaidos
- finansinės atskaitomybės kokybinės charakteristikos
- finansinės atskaitomybės elementai
- finansinės atskaitomybės elementų pripažinimas
- finansinės atskaitomybės elementų matavimas
- kapitalo koncepcija ir kapitalo palaikymo koncepcija (pelno koncepcija)
 

7. Publikacijai skirto formato finansinės ataskaitos:

- publikacijai parengtos finansinės atskaitomybės tikslai.
- pilnas finansinės atskaitomybės komplektas pagal IAS1:
- laikotarpio pabaigos finansinės būklės ataskaita (buhalterinis balansas),
- bendrųjų laikotarpio pajamų ataskaita (pelno ir nuostolių ataskaita),
- kapitalo pokyčių per laikotarpį ataskaita
- laikotarpio piniginių srautų ataskaita
- svarbių apskaitos politikos aspektų paaiškinimai
- finansinės būklės ataskaita ankstyviausio lyginamojo laikotarpio pradžioje, kuomet organizacija retrospektyviai taiko savo apskaitos politiką
- publikacijai skirtų pelno ir nuostolio ataskaitos bei buhalterinio balanso rengimas pagal IAS 1, taikant atitinkamus buhalterinius taisymus
- praktinės užduotys
 

8. Piniginių lėšų judėjimo ataskaita

- piniginių lėšų judėjimo ataskaitos pateikimas
- piniginių lėšų judėjimo ataskaitos rengimas pagal TFAS (IAS) 7 reikalavimus, taikant netiesioginį metodą.
- praktinės užduotys
 

9. Konsoliduota finansinė atskaitomybė – norminis reguliavimas

- pagrindinė bendrovė ir dukterinės bendrovės
- konsoliduotos finansinės atskaitomybės rengimo taisyklės pagal TAS (IAS) 27 ir TFAS (IFRS) 3
- konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudėtis:
- konsoliduota pelno ir nuostolių ataskaita
- konsoliduota balansinė ataskaita kartu su atskira pagrindinės organizacijos balansine ataskaita;
- konsoliduota piniginių lėšų judėjimo ataskaita;
- konsoliduotos finansinės atskaitomybės paaiškinimai, apimantys grupės apskaitos politiką
- konsoliduotos finansinės atskaitomybės rengimo ir teikimo proceso išimtys
- mažumos dalis
- atskirų organizacijų arba įmonių susivienijimas į vieną atsiskaitančią organizaciją
- verslo sujungimo įsigijimo forma apskaitos metodas (pirkimo metodas): įsigyjamos organizacijos aktyvų ir įsipareigojimų pripažinimas konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje
- goodwill (dalykinė reputacija)
 

10. Konsoliduota finansinė atskaitomybė – balansinė ataskaita

- pagrindinės ir dukterinės bendrovės tarpusavio santykiai ir kontrolė.
- pagrindinės bendrovės pripažinimo sąlygos kitos organizacijos atžvilgiu ir grupės struktūra.
- bendrovės grynųjų aktyvų dydžio nustatymas įsigijimo dieną ir balansinės ataskaitos sudarymo dieną.
- dalykinės reputacijos skaičiavimas įsigijimo metu, įskaitant taisymus, susijusius su perkainavimu iki tikrosios vertės.
- grupės grynųjų aktyvų mažumos dalies skaičiavimas.
- grupės nepaskirstytojo pelno skaičiavimas.
- grupės, susidedančios iš pagrindinės organizacijos ir vienos dukterinės bendrovės, konsoliduotos balansinės ataskaitos rengimas
- praktinės užduotys
 

11. Konsoliduota finansinė atskaitomybė – Pelno ir nuostolių ataskaita

- vieno ūkio subjekto principo taikymas pelno ir nuostolių ataskaitos pajamų ir išlaidų straipsniams.
- kompanijų grupės, susidedančios iš pagrindinės bendrovės ir vienos dukterinės bendrovės, konsoliduotos pelno ir nuostolių ataskaitos rengimas, atsižvelgiant į grupės vidaus pajamų, palūkanų ir dividendų rodiklių taisymus.
- kompanijų grupės tam tikro laikotarpio pelno suskirstymas į pagrindinės bendrovės akcininkų dalį ir mažumos dalį
- praktinės užduotys
 

12. Konsoliduota finansinė atskaitomybė – Asocijuotos bendrovės

- TAS (IAS) 28 „Investicijos į asocijuotas bendroves“ reikalavimai.
- sąlygos, kuriomis viena bendrovė pripažįstama asocijuota bendrove kitos bendrovės atžvilgiu.
- skirtumai tarp sąvokų „investicijos“, „kontrolės vykdymas“ ir „esminė įtaka“, esminei įtakai reikalingos dalyvavimo akciniame kapitale procentinės dalies nustatymas.
- dalyvavimo asocijuotoje bendrovėje dalies ir dividendų pajamų atspindėjimas atskirojoje bendrovės-investuotojos finansinėje atskaitomybėje.
- dalinio dalyvavimo apskaitos metodo principai, taikomi rengiant konsoliduotą finansinę atskaitomybę, kuomet bendrovė yra asocijuota pagrindinės arba dukterinės organizacijos atžvilgiu
- praktinės užduotys
 

13. Koeficientinė analizė

- koeficientų taikymas finansinės atskaitomybės analizei tendencijų analizės, firmų tarpusavio palyginimo, kontrolės ir ekonominių sprendimų priėmimo procese.
- koeficientų skaičiavimas siekiant gauti informacijos apie rentabilumą, likvidumą, (išteklių naudojimo) efektyvumą ir įvertinti riziką.
- investicinių koeficientų skaičiavimas.
- koeficientinės analizės taikymo apribojimų nustatymas.
- gautų rodiklių interpretavimas vertinant ribotos atsakomybės bendrovės finansinę būklę.